Tolkning

Tolkning er en kunst udi jonglering; tolken mestrer sit modersmål og et fremmedsprog og alle de sproglige nuancer, der skal sidestille de to sprog, nemlig deres ækvivalenser eller bedste bud på samme, de kulturelle og sproglige forskelle inden for et givent emne og en hel manege af andre hensyn, der i sidste ende kommer ud som en snorlige fremstilling uden nævneværdige kiksere og uden at du tænker over, at der ikke er noget sikkerhedsnet.

Knap så poetisk sagt, så er tolkning en profession, der skal foregå helt ubemærket, mens tolken leverer sit ypperste og efterlever Translatørforeningens høje krav til god tolkeetik.

Kunder og arbejdssteder
Medlemmer af Translatørforeningen tolker på et højt fagligt niveau, og kundekredsen dækker alt fra advokater og offentlige myndigheder til politi og virksomheder. Anledningen kan være forhandlinger, forretningsmøder, kurser, messer, pressekonferencer og møder i virksomheder. Arbejdsstedet kan være i Danmark eller i udlandet.

Uanset sammenhængen er det blandt tolkens fornemste opgaver at sikre, at vedkommendes tilstedeværelse ikke har indflydelse på hverken tiden eller indholdet i den enkelte tolkesituation. Det er også tolkens opgave at sikre, at du kan kommunikere ubesværet med din udenlandske part.

Tre former for tolkning

Der er tre overordnede former for tolkning, der har hver sine fordele og ulemper afhængig af den situation, der skal tolkes i.

Det skal her indskydes, at forretningstolkning ikke er en decideret tolkeform, men mere et tolketilbud, som kan udføres afhængigt af forretningssituationen enten som konsekutivtolkning, simultantolkning eller hvisketolkning.

Konsekutivtolkning

Konsekutiv betyder ”efterfølgende”. Selve tolkeformen foregår således, at en konsekutivtolk først lytter til kildesproget og derefter leverer sin oversættelse.

Når en tolk arbejder efter metoden konsekutivtolkning, lytter vedkommende først til, hvad der bliver sagt og tager samtidig noter. Herefter gengiver tolken indholdet og budskabet. Benytter du en konsekutivtolk, er det en god idé på forhånd at aftale, at den person, der tolkes for, taler i en bestemt periode og derefter holder en pause, således at tolken har tid til at tolke.

Konsekutivtolkning er den mest udbredte tolkemetode ved afhøringer, foredrag, møder og i retssager.

Simultantolkning (eller konferencetolkning)

Simultan betyder ”samtidig”. Dermed er også denne tolkeform forklaret, eftersom simultantolken oversætter samtidig med, at kildesproget høres, eller tolken oversætter med få sekunders forskydning.

Simultantolkning er således tolkning, der foregår samtidig med, at en tale, et indlæg og lignende fremføres. For at dette kan lade sig gøre, kræves der teknisk udstyr som tolkekabiner og tolkeanlæg. Det betyder, at simultantolkning som regel kun benyttes ved konferencer. Derfor kaldes det også konferencetolkning.

Det er ikke alle tolke, der kan simultantolke, og det at blive konferencetolk kræver en særlig efteruddannelse.

Hvisketolkning

Hvisketolkning er selvforklarende præcis som de foregående tolkeformer. Hvisketolken sidder ved siden af den person, der skal tolkes for, og tolker med lav (hviskende) stemme.

Hvisketolkning foregår som en kombination af konsekutiv- og simultantolkning og fungerer udelukkende, når der skal tolkes for en enkelt person, når der er få personer samlet, og når der er relativt stille i lokalet.

Hvis man ønsker at benytte hvisketolk i en sammenhæng med flere personer, kræver det et hvisketolkeanlæg med mikrofon og bærbare høretelefoner. Denne tolkeform kan med fordel anvendes i stedet for konsekutivtolkning, da den er knap så tidskrævende.

Denne type tolkning anvendes hyppigst i forbindelse med rundvisninger og møder, hvor flere af de tilstedeværende, men ikke alle, har behov for tolkning. Hvisketolkning anvendes også i retssager.

Tolkningens ABC

A. Forud for en tolkning
For at en tolk bedst muligt kan udføre sin rolle som mediator mellem to sprog, har vedkommende brug for at modtage al tilgængelig viden om tolkeemnet forud for selve tolkningen. Her er det vigtigt at understrege, at tolken ALTID har tavshedspligt, og der derfor intet er til hinder for at udlevere baggrundsstof til tolke forud for en opgave. Tværtimod giver det tolken de bedste muligheder for at behandle ethvert (følsomt) emne med den største elegance. Vel forberedt kan tolken indtage en diskret position og tolke hurtigt og præcist.

En tolk kan også fungere som kulturkyndig, hvis vedkommende inddrages forud for en tolkesituation; det er forskelligt kulturer imellem, hvad der anses for morsomt, anstødeligt og krænkende. Dette har tolken indsigt i og kan således anvendes som sparringspartner i forberedelsen af en præsentation.

B. Under selve tolkningen
Det er vigtigt at huske på, at tolken ikke er en maskine. Derfor bedes parterne tale klart og tydeligt og ved konsekutivtolkning og hvisketolkning til dels løbende holde pauser i sin tale. Det er også vigtigt at huske på, at tolken ikke har til opgave at fremme nogen af de repræsenterede parters sag. Man kunne sige, at tolken står i ingenmandsland mellem de to parter og holder sig helt fri af, hvem der udbetaler lønnen efterfølgende, hvem vedkommende måtte dele modersmål med osv. Den professionelle tolk er ikke en ”synlig” part i en tolkesituation, men vil tolke alt: Ikke blot talen, men også mimikken og kropssproget, underforståelserne, associationerne m.m.

C. Efter tolkningen
Det er rart for alle parter at modtage feedback.
Det kan være en god ting at holde sig for øje, at tolken nu har kendskab til den givne situation og derfor er en fremragende samarbejdspartner fremadrettet, skulle der tilstøde nye behov for tolkning mellem parterne i tilfælde af opfølgende samtaler eller efterfølgende skriftlig korrespondance.