Pressemeddelelse: Selvfølgelig skal Danmark have certificerede tolke

Pressemeddelelse, København den 22.02.2023

Selvfølgelig skal Danmark have certificerede tolke

Translatørforeningen presser igen på for en tolkeuddannelse og certificeringsordning for tolke.

Den 4. januar 2023 udsendte Rigsrevisionen et notat om myndighedernes brug af tolkeydelser som opfølgning på Rigsrevisionens beretning fra marts 2018. Ifølge notatet viste Rigsrevisionens gennemgang af Rigspolitiets tolkefortegnelse, at 69 % af tolkene ikke kan dokumentere en uddannelse, og Rigspolitiet har desuden oplyst, at de ikke tester tolke fra tolkefortegnelsen i sprog og tolkeetik, før de får tolkeopgaver.

Med forskningsprojektet INTERPRETING fra 2022 har forskere på Københavns Universitet undersøgt tolkens rolle under retsmøder og samarbejdet mellem rettens aktører. Forskerne anbefaler etablering af en tolkeuddannelse og en certificeringsordning for tolke, akkurat som Translatørforeningen har anbefalet i flere omgange.

Translatørforeningen har gennem flere år dokumenteret og arbejdet for at øge kvaliteten af tolkeydelser, og fremlagde i 2020 et forslag til en national tolkeordning i Danmark, meget inspireret af den norske tolkeordning med uddannelse, certificering og en offentlig tilgængelig tolkeliste over certificerede tolke.

Norge vedtog og indførte pr. 1. januar 2022 en tolkelov, der gælder for de offentlige myndigheder, der bruger tolke, og for tolkene selv. Denne lov er bl.a. en konsekvens af, at man også i Norge har oplevet problemer med tolke i den offentlige sektor. Danmark, der førhen var rollemodel for andre landes sprogpolitik, valgte at afskaffe den danske translatørlov i 2016, så nu står vi i en situation, hvor enhver kan kalde sig tolk eller translatør uden at have nogen som helst uddannelse i sprog eller kulturelle forhold.

Det har alt, alt for længe været et problem, at retssikkerheden i Danmark trues som følge af den lave kvalitet i retstolkningen. Så hvordan kan det være, at der er gået så mange år med viden om manglende kvalitet i tolkeydelser, og Danmark den dag i dag stadig ikke sikrer, at de tolke, der leverer tolkeydelser til fx de danske domstole, er uddannede i sprog, det danske retssystem og tolkeetik? Det tværministerielle udvalg, der med finanslov 2020 blev nedsat for at ”komme med forslag til, hvordan man kan sikre bedre fremmedsprogstolkning i den offentlige sektor gennem bl.a. certificering og uddannelse af tolke i de største flygtninge- og indvandrersprog” har endnu ikke efter tre år færdigbehandlet et forslag til en national tolkeordning. Er det ikke på tide, at Uddannelses- og Forskningsministeriet får rykket på dette?

Det er helt essentielt, at der handles nu, så brugere af tolkeydelser har en reel mulighed for at gennemskue, om tolkene har de rette forudsætninger for at levere kvalificeret tolkning.

Translatørforeningens talsperson for tolkeområdet
Carina Graversen

Mobil: 26 27 12 48
E-mail: tolkeudvalg@translatorforeningen.dk