Privatlivspolitik

Translatørforeningens privatlivspolitik skal sikre dig og dine oplysninger. Dit privatliv er nemlig en alvorlig sag for os.

Vil du vide mere om detaljerne i Translatørforeningens privatlivspolitik, kan du læse dig klogere her.

Indholdsfortegnelse

Dataansvar – din databeskyttelse er en alvorlig sag
Kontaktoplysninger
Du er sikret fair og transparent databehandling
Behandling af personlige oplysninger
Translatørforeningen anvender denne type data om dig
Translatørforeningen indsamler og opbevarer dine personlige oplysninger til bestemte formål
Translatørforeningen behandler kun relevante personlige oplysninger
Translatørforeningen kontrollerer og opdaterer dine personlige oplysninger
Translatørforeningen sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Translatørforeningen indhenter dit samtykke, inden den behandler dine personlige oplysninger
Translatørforeningen videregiver ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke
Sikkerhed
Translatørforeningen beskytter dine personlige oplysninger og har interne regler om informationssikkerhed
Cookies
Cookies, formål og relevans
Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger
Du har ret til at få unøjagtige personlige oplysninger rettet eller slettet
Du har ret til at gøre indsigelser mod foreningens behandling af dine personlige oplysninger

Translatørforeningens privatlivspolitik

Dataansvar – din databeskyttelse er en alvorlig sag
Translatørforeningen behandler personlige oplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine personlige oplysninger bedst muligt, vurderer foreningen løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Foreningen er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomiske tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af at de beslutninger, vi træffer, er afhængige af, at foreningen kan behandle følsomme personlige oplysninger, biometriske oplysninger om dig, gennemfører foreningen en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, foreningen begynder at behandle dine personlige oplysninger.

Kontaktoplysninger
Translatørforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer os, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger
Kontaktperson: Translatørforeningens Sekretariat
Telefonnummer.: 33 11 84 14
E-mail: mail@translatorforeningen.dk
Website: www.translatorforeningen.dk

Du er sikret fair og transparent databehandling

Når foreningen beder dig om at stille dine personlige oplysninger til rådighed, modtager du oplysninger om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personlige oplysninger.

Hvis foreningen indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, får du det oplyst senest 10 dage efter, dine personlige oplysninger er indhentet. Translatørforeningen oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine personlige oplysninger.

Behandling af personlige oplysninger

Translatørforeningen anvender denne type data om dig
Foreningen anvender data om dig for at forbedre vores service og sikre kvalitet i foreningens tjenester samt i kontakten med dig.

De data, foreningen anvender, omfatter:

  • almindelige personlige oplysninger

Foreningen sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Translatørforeningen indsamler og opbevarer dine personlige oplysninger til bestemte formål
Foreningen indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker i forbindelse med:

  • administration af din relation til foreningen
  • opfyldelse af lovkrav

Foreningen kan få behov for at anvende dine personlige oplysninger til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Medmindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Foreningen vurderer om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

Translatørforeningen behandler kun relevante personlige oplysninger
Foreningen behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personlige oplysninger, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, foreningen har brug for til det konkrete formål.

Inden foreningen behandler dine personlige oplysninger, undersøger vi, om det er muligt for foreningen at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, foreningen anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan foreningen gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Translatørforeningen behandler kun nødvendige personlige oplysninger
Foreningen indsamler, behandler og opbevarer kun de personlige oplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendige at indsamle og opbevare for foreningens forretningsdrift. Typen og omfanget af de personlige oplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Translatørforeningen kontrollerer og opdaterer dine personlige oplysninger
Foreningen kontrollerer, at de personlige oplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personlige oplysninger løbende.

Da foreningens service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, bedes du oplyse foreningen om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer eller sende en mail via dette link: mail til Translatørforeningen.

For at sikre kvaliteten af dine data, har foreningen vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine personlige oplysninger.

Translatørforeningen sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Foreningen sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til foreningens indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Translatørforeningen indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personlige oplysninger
Foreningen indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre foreningen har et lovligt grundlag for at indhente dem. Foreningen oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personlige oplysninger.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til Sekretariatet. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller send en mail via dette link: mail til Translatørforeningen.

Hvis foreningen ønsker at anvende dine personlige oplysninger til et andet formål end det oprindelige, får du det oplyst, og du vil blive bedt om at give dit samtykke, før foreningen påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, får du det oplyst.

Translatørforeningen videregiver ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke
Foreningen videregiver ikke personlige oplysninger til andre aktører. Vi videregiver heller ikke dine personlige oplysninger til aktører i tredjelande.

Sikkerhed

Translatørforeningen beskytter dine personlige oplysninger og har interne regler om informationssikkerhed
Foreningen har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Foreningen har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medlemmer og medarbejdere, der behandler følsomme personlige oplysninger og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Foreningen kontrollerer sin faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager foreningen løbende backup af vores datasæt. Translatørforeningen beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil foreningen underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans
Foreningen placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data foreningen behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad foreningen anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Translatørforeningen opbevarer dine personlige oplysninger, og hvem der modtager data om dig.

Såfremt du anmoder om det, kan Sekretariatet oplyse dig om de data, foreningen behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Sekretariatet. Sekretariatets kontaktoplysninger finder du øverst på denne side. Du kan også sende en mail via dette link: mail til Translatørforeningen.

Du har ret til at få unøjagtige personlige oplysninger rettet eller slettet
Hvis du mener, at de personlige oplysninger, Translatørforeningen behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Sekretariatet og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil foreningen have en forpligtelse til at slette dine personlige oplysninger. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Såfremt du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som foreningen indhentede dem til, kan du bede os om at få dem slettet. Du kan også kontakte foreningen, hvis du mener, at dine personlige oplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personlige oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod Translatørforeningens behandling af dine personlige oplysninger.
Du har ret til at gøre indsigelse mod foreningens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod foreningens videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger foreningen for at ophøre med behandlingen af dine personlige oplysninger.

Du har ret til at modtage de personlige oplysninger, du har stillet til rådighed for foreningen, og dem vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis foreningen behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Såfremt du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personlige oplysninger fra foreningen i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod foreningens databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest en måned efter foreningen har modtaget din henvendelse.