Vedtægter

Er du interesseret i at nærstudere foreningens vedtægter?

Du kan gennemse Translatørforeningens vedtægter nedenfor på dansk eller her på engelsk:

Translatørforeningens vedtægter

§1 Foreningens navn er Translatørforeningen. Foreningens hjemsted er København. Foreningen er en landsdækkende interesseorganisation for translatører og tolke, der driver selvstændig virksomhed..

Formål
§2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser samt at give medlemmerne mulighed for at netværke og indgå i et socialt fællesskab med kolleger.

Stk. 2. Foreningen søger at opfylde sit formål ved at arbejde for:
– at sikre og forbedre medlemmernes muligheder for udøvelse af erhvervet.
– at sikre og forbedre medlemmernes muligheder for udvikling af deres faglige kompetencer, blandt andet gennem efteruddannelse og afholdelse af faglige arrangementer.
– at afholde arrangementer, hvor medlemmerne har mulighed for at netværke og indgå i et socialtfællesskab med kolleger.
– at værne om kvalitet inden for tolke‐ og oversætterbranchen samt medvirke til at sikre en høj faglig og etisk standard inden    for branchen i tæt dialog med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og relevante erhvervsorganisationer.

Medlemskab
§3 Som medlemmer med stemmeret og valgbarhed optages translatører, som driver selvstændig virksomhed som oversættere og eventuelt tolke, og som opfylder følgende krav:

1) cand.ling.merc.‐eksamen (translatør‐ og tolkelinjen) (dansk og et fremmedsprog) eller cand.interpret. (dansk og et fremmedsprog) eller

2) translatøreksamen (dansk og et fremmedsprog), jf. bekendtgørelse af den 4. oktober 1983 om translatøreksamen på handelshøjskolerne i København og Aarhus.

eller

a) relevant sproglig uddannelse på kandidatniveau (MA‐niveau) (dansk og et fremmedsprog)

og/eller

b) relevant oversættelseserfaring (både til og fra dansk) og eventuelt tolkeerfaring (mellem dansk og et fremmedsprog) og som hovedregel

c) bestået optagelsesprøve foranstaltet af foreningen.

Medlemmer af foreningen, som har stemmeret og valgbarhed, er berettiget til at anvende betegnelsen “Medlem af Translatørforeningen” efter deres navn.

Stk. 2 De nærmere retningslinjer for ansøgninger om medlemskab af foreningen findes i den til enhver tid gældende vejledning vedrørende ansøgning om medlemskab af foreningen, som udarbejdes af bestyrelsen, og som er tilgængelig på foreningens website. Vejledningen udleveres til eventuelle ansøgere.

Ansøgningen skal ledsages af dokumentation for opfyldelse af nr. 1 eller 2 eller litra a og/eller b samt en erklæring om tiltrædelse af de etiske regler. Det er bestyrelsen eller et udvalg nedsat af bestyrelsen (evalueringsudvalget), der træffer afgørelse om opfyldelsen af kravene i henhold til retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Hvis ansøgeren ikke opfylder kravene i nr. 1 eller 2, vurderer bestyrelsen eller evalueringsudvalget, om ansøgeren skal optages med eller uden optagelsesprøve, jf. stk. 3. Den endelige afgørelse vedrørende optagelse som medlem af foreningen træffes af bestyrelsen efter indstilling fra evalueringsudvalget og ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens kvalifikationer, erfaring mv. Bestyrelsens afgørelse er endelig, men hvis ansøgeren har fået afslag på optagelse, kan der ansøges igen, hvis ansøgeren opnår yderligere kvalifikationer og/eller erfaring.

Stk. 3 Optagelsesprøven, jf. stk. 1, litra c, omfatter skriftlige og mundtlige prøver inden for juridisk og økonomisk sprog (både til og fra dansk). De nærmere retningslinjer for afholdelse af optagelsesprøver, herunder udarbejdelse og evaluering af prøver, findes i de til enhver tid gældende retningslinjer for afholdelse af optagelsesprøver, som udarbejdes af bestyrelsen, og som er tilgængelige på foreningens website. Hvis det af praktiske eller andre årsager ikke er muligt at afholde en optagelsesprøve, kan ansøgeren alligevel optages i foreningen, hvis vedkommendes kvalifikationer, erfaring mv. kan dokumenteres på tilfredsstillende vis.

Stk. 4. Translatører og tolke, som opfylder kravene i stk. 1, og som er ophørt med at drive selvstændig virksomhed, og som ikke er erhvervsaktive som lønmodtagere, kan optages i foreningen som passive medlemmer uden stemmeret og valgbarhed. Sådanne medlemmer er ikke berettiget til at anvende betegnelsen “Medlem af Translatørforeningen” efter deres navn.

Stk. 5. Lønmodtagere, der ikke driver selvstændig virksomhed, samt studerende, kan på særlige vilkår optages som medlemmer uden stemmeret og valgbarhed (informationsmedlemskab/studentermedlemskab).

Sådanne medlemmer er ikke berettiget til at anvende betegnelsen “Medlem af Translatørforeningen” efter deres navn.

Stk. 6. Et medlem, som modarbejder foreningens interesser, herunder i væsentlig grad tilsidesætter de etiske regler, jf. § 4, stk. 5, kan ekskluderes af foreningen. Afgørelsen træffes af bestyrelsen. Denne skal dog forinden sin afgørelse søge forhandling med medlemmet. Afgørelsen meddeles snarest til det pågældende medlem ved anbefalet brev med en begrundelse for eksklusionen. Bestyrelsens beslutning kan indbringes for den nærmest følgende generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

Et medlem, der tidligere er blevet ekskluderet, kan efter indstilling fra bestyrelsen genoptages i foreningen efter beslutning på en generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsen kan stille forslag om udpegning af æresmedlemmer. Æresmedlemmer uden for medlemskredsen optages uden stemmeret og valgbarhed. Beslutning om udpegning af et æresmedlem træffes af generalforsamlingen med ¾ af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Medlemsrettigheder og -pligter
§4 Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og kan fastsættes til forskellige beløb for de enkelte medlemskategorier. Kontingentet opkræves halvårligt pr. 1. januar og pr. 1. juli.

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned.

Stk. 3. Medlemmer, der driver selvstændig virksomhed i henhold til § 3, stk. 1, er omfattet af en obligatorisk erhvervsansvarsforsikring. Præmien til forsikringsordningen opkræves helårligt pr. 1. januar. Forsikringsperioden følger kalenderåret, og ophør af forsikringen i forbindelse med et medlems udmeldelse af foreningen kan alene ske til hovedforfald (pr. 31. december).

Stk. 4. Medlemmer med stemmeret og valgbarhed, jf. § 3, stk. 1, forpligter sig til at holde sig ajour inden for deres fag samt fastholde og udvikle deres faglige kompetencer, jf. de regler for efteruddannelse samt fastholdelse og videreudvikling af kompetencer, der til enhver tid gælder for foreningen, og som er tilgængelige på foreningens website. Medlemskab bekræftes hvert andet år i form af en erklæring om relevant erhvervsmæssig beskæftigelse og opfyldelse af efteruddannelseskravet i den forgangne toårsperiode.

Stk. 5. Medlemmer med stemmeret og valgbarhed, jf. § 3, stk. 1, forpligter sig til at overholde de etiske regler, der til enhver tid gælder for foreningen, og som er tilgængelige på foreningens website.

Repræsentation
§5 Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter i de foreninger, kommissioner mv., som foreningen er medlem af eller repræsenteret i.

Generalforsamling
§6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, skiftevis i København og Aarhus.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved med mindst fire ugers varsel at sende en email til hvert enkelt medlem til den af medlemmet oplyste e‐mailadresse. Med indkaldelsen følger en foreløbig dagsorden og opfordring til at indsende eventuelle forslag pr. e‐mail til foreningens formand eller foreningens sekretær inden for en uge.
Med den foreløbige dagsorden fremsendes det reviderede regnskab samt formandens skriftlige beretning.
Såfremt formanden modtager forslag om nye punkter til dagsordenen, udsendes der senest to uger før afholdelsen af generalforsamlingen en endelig dagsorden med angivelse af de indkomne forslag.

Stk. 3. Valg til formands‐, bestyrelses‐ og revisorposter kræver enten personlig tilstedeværelse eller skriftligt tilsagn fra de pågældende.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af revideret regnskab for det forgangne regnskabsår
 5. Godkendelse af foreningens budget for indeværende regnskabsår og fastsættelse af kontingent
 6. Valg
  a. Valg af formand
  b. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  c. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen
  d. Valg af intern revisor
  e. Valg af ekstern revisor
 7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 8. Eventuelt.

Stk. 5. Som dirigent kan ikke vælges et medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, afstemningernes afvikling mv.

Stk. 6. Referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmerne og gøres tilgængeligt for medlemmerne på foreningens website senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7. Bestyrelsens formand og medlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år afgår bestyrelsesformanden og halvdelen af bestyrelsens medlemmer. I ulige år afgår den anden halvdel af bestyrelsens medlemmer. Afgår mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer på en generalforsamling, sker afgang blandt de nyvalgte i den nye bestyrelse efter lodtrækning. Alle medlemmer kan genvælges.

Stk. 8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Stemmeret har medlemmer, som er optaget i henhold til § 3, stk. 1. Stemmeberettigede medlemmer kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem.
Hvert medlem kan højst repræsentere tre andre medlemmer ved fuldmagt.

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal, jf. dog § 8, stk. 2, og § 12, stk. 1.

Stk. 10. Skriftlig og hemmelig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller et stemmeberettiget medlem forlanger det.

Stk. 11. Generalforsamlingen kan beslutte at bemyndige bestyrelsen til at sætte et konkret forslag til afstemning enten skriftligt eller elektronisk blandt alle foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling
§7 Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel, når 20 stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer, eller foreningensrevisor fremsætter skriftlig anmodning herom over for bestyrelsesformanden med angivelse af de spørgsmål, som ønskes forelagt generalforsamlingen. Indkaldelse skal ske, senest fire uger efter at bestyrelsesformanden har modtaget anmodningen.

Vedtægtsændringer
§8 Forslag om vedtægtsændringer skal, for så vidt angår forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingensafholdelse.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne kræver, at 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for vedtægtsændringen. Er ikke mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede eller repræsenteret ved fuldmagt på den ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger senere. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende eller repræsenterede stemmer. Alternativt kan en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling med simpelt stemmeflertal beslutte at bemyndige bestyrelsen til at sætte det konkrete forslag om vedtægtsændring til skriftlig eller elektronisk afstemning blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer. Beslutning om vedtagelse af forslaget om vedtægtsændring træffes derefter med simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer.

Bestyrelsen
§9 Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med foreningens gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen består af formanden og yderligere seks medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, bestyrelsessekretær og kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og afgør, hvordan den vil fordele opgaverne imellem sig. Bestyrelsen konstituerer sig senest en måned efter nyvalg. Bestyrelsen fører protokol over det på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne passerede mv.

Stk. 3. Bliver en plads i bestyrelsen ledig i årets løb, eller får et bestyrelsesmedlem forfald af længere varighed, indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt, og fungerer indtil den førstkommende ekstraordinære eller ordinære generalforsamling vælger et nyt bestyrelsesmedlem, eller indtil et sådant forfald ophører.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde sætte forslag til afstemning blandt alle foreningens stemmeberettigede medlemmer uden afholdelse af generalforsamling. Beslutninger træffes i så fald med simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.

Stk. 5. For at der på et bestyrelsesmøde kan træffes gyldig beslutning, skal over halvdelen af bestyrelsens medlemmer være til stede og stemme for beslutningen. Beslutning om en sag kan også træffes ved, at sagen cirkulerer til votering blandt bestyrelsens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Tegningsret, sekretariat mv.
§10 Foreningen tegnes af formanden og/eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Foreningen har et sekretariat bestående af en sekretær og eventuelt andre ansatte, som bistår bestyrelsen og medlemmerne.

Stk. 3. Foreningens sekretær deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Sekretariatets ansatte kan ikke vælges til foreningens bestyrelse.

Budget og regnskab
§11 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens budget for indeværende regnskabsår fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. I perioden mellem afslutningen af det foregående regnskabsår og indtil et nyt budget vedtages, videreføres det foregående års budget.

Stk. 3. Årsregnskabet revideres af en ekstern, generalforsamlingsvalgt revisor og aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ved fremlæggelse af regnskabet skal der være mulighed for at sammenligne med det foregående års poster. Såvel intern som ekstern revisor har til enhver tid ret til uanmeldt at få adgang til foreningens samlede regnskabsmateriale.

Stk. 4. Det reviderede regnskab med revisionspåtegning skal afleveres til formanden senest den 1. maj.

Opløsning af foreningen
§12 Beslutning om opløsning af foreningen kræver et stemmeflertal på 3/4 af de afgivne stemmer samt deltagelse i afstemningen af mindst 40 % af de stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling, og dernæst simpelt stemmeflertal ved en afstemning blandt alle foreningens stemmeberettigede medlemmer. Foreningen kan ikke opløses ved elektronisk afstemning.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder foreningens formue de til enhver tid værende stemmeberettigede medlemmer.

***

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 23. maj 2017