Orientering om bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Sundheds- og Ældreministeriet sendte den 15. januar 2020 udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet i høring, jf. vedhæftede høringsbrev.

Ministeriet kan oplyse, at bekendtgørelsen nu er udstedt, og at den træder i kraft den 1. september 2020.

 

Bekendtgørelsen kan findes her: www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1225